Guffa | Foto | Programmering

Förkorta sträng

Den här funktionen kollar om en sträng är längre än ett visst antal tecken. Ifall den är det så bryts den vid närmaste mellanslag. Ifall det inte finns något mellanslag i de sista 10 procenten av texten som ska visas så bryts texten ändå.

Function Shorten(ByVal strText, lngMaxLen)
   Dim lngPos

   If Len(strText) > lngMaxLen Then
      lngPos = InStrRev(strText, " ", lngMaxLen)
      If lngPos < Round(lngMaxLen * 0.9) Then lngPos = lngMaxLen + 1
      Shorten = Left(strText, lngPos - 1) & "..."
   Else
      Shorten = strText
   End If
End Function

Exempel:

Response.Write Shorten(rstNews("Story"), 50)