Guffa | Foto | Programmering

Slumpa lösenord

Den här funktionen slumpar fram ett lösenord.

Function CreatePassword(ByVal lngCnt)
   Const strPassChars = "abcdefghijkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789"
   Randomize
   CreatePassword = ""
   Do while lngCnt > 0
      CreatePassword = CreatePassword & Mid(strPassChars, Int(Rnd() * Len(strPassChars)) + 1, 1)
      lngCnt = lngCnt - 1
   Loop
End Function

Exempel:

strPassord = CreatePassword(5)