Guffa | Foto | Programmering

Enbart siffror

Funktionen kontrollerar ifall en sträng enbart innehåller siffror. Ifall strängen innehåller minst en siffra, och ingenting annat än siffror, så returnerar den True, annars False.

Function IsDigits(strNumber)
   With New RegExp
      .Pattern = "^\d+$"
      IsDigits = .Test(strNumber)
   End With
End Function

Exempel:

If not IsDigits(Request.Querystring("id")) Then Response.Redirect "Invalid.asp"