Guffa | Foto | Programmering

Giltigt datum

Den här funktionen kontrollerar ifall år, månad och dag bildar ett giltigt datum. Ifall datumet är korrekt så returneras True, annars False.

Function IsValidDate(lngYear, lngMonth, lngDay)
   Dim datDay
   datDay = DateSerial(lngYear, lngMonth, lngDay)
   IsValidDate = Year(datDay) = lngYear and Month(datDay) = lngMonth and Day(datDay) = lngDay
End Function

Exempel:

lngYear = CLng(Request.Form("year"))
lngMonth = CLng(Request.Form("month"))
lngDay = CLng(Request.Form("day"))
If not IsValidDate(lngYear, lngMonth, lngDay) Then Response.Redirect "invalid.asp"