Guffa | Foto | Programmering

Ändra storlek på bild

Den här koden hämtar en bild, ändrar storlek på den, och sparar den som en ny fil.

string source = Server.MapPath("image.jpg");
string destination = Server.MapPath("image2.jpg");
int w = 42; // bredd på den nya bilden
int h = 42; // höjd på den nya bilen

// hämta en bild
using (Image objImage = Image.FromFile(source)) {

   // skapa ett nytt bildobjekt
   using (Image objThumb = new Bitmap(w, h)) {

      // skapa ett Graphics-objekt för att rita på den nya bilden
      using (Graphics objGr = Graphics.FromImage(objThumb)) {

         // sätt interpoleringen till högsta kvalitet
         objGr.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;

         // rita bilden på den nya bilden
         objGr.DrawImage(objImage, 0, 0, w, h);

      }

      // spara den nya bilden
      objThumb.Save(destination, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

   }
}