Guffa | Foto | Programmering

Olika färg på varannan rad

Här är en klass som returnerar två strängar omväxlande varje gång man anropar metoden Color:

Class OddEven

   Private strOdd, strEven, blnOdd

   Public Sub SetColors(Odd, Even)
      strOdd = Odd
      strEven = Even
      blnOdd = True
   End Sub

   Public Function Color()
      If blnOdd Then Color = strOdd Else Color = strEven
      blnOdd = not blnOdd
   End Function

End Class

Exempel:

Set flip = New OddEven
flip.SetColors "#fff", "#ccc"

For lngCnt = 1 to 10
   %><div style="background:<%=flip.Color%>">text</div><%
Next