Guffa | Foto | Programmering

Ålder

Den här funktionen beräknar åldern för en person:

Function Age(datBorn)
   Age = DateDiff("yyyy", datBorn, Date())
   If (Month(Date()) < Month(datBorn)) or _
   (Month(Date()) = Month(datBorn) and Day(Date()) < Day(datBorn)) Then Age = Age -1
End Function

Exempel:

Jag är <%=Age(#1952-03-11#)%> år.